Black Catholic History :

A Celebration of Prayer and Praise

A Celebration of Prayer and Praise & A Glimpse of Rich History – November 2, 2020….. Pray on